Línies de recerca

La línia de recerca del grup és la mediació lingüística, en sentit ampli, és a dir, les relacions entre la llengua i la societat. En ella s’inclouen àrees com la pragmàtica de la comunicació; les llengües i la cohesió social; la comunicació no verbal; els estudis lèxics i lexicogràfics (llenguatges especialitzats i fraseologia); les llengües en contacte; l’ensenyament de segones llengües i estrangeres; el plurilingüisme a l’ensenyament; i els fonaments històrics de les disciplines i subdisciplines anteriors.

Els objectius científics del grup pels propers cinc anys es desenvolupen en els següents àmbits:

a) Recerca en la gestió de la competència comunicativa:

  • Pragmàtica de la comunicació lingüística.
  • Les llengües com a mitjà de cohesió social.
  • La comunicació no verbal.
  • Les noves literacitats

b) Recerca en la gestió de la competència plurilingüe:

  • Llengües en contacte.
  • Estudis de traducció.
  • Estudis lèxics: lexicologia i lexicografia.
  • Els llenguatges especialitzats.
  • Ensenyament de llengües estrangeres i segones llengües, especialment, mitjançant les TIC.
  • Les noves literacitats

c) Fonaments històrics de la lingüística i la lingüística aplicada en l’àmbit hispànic.